הוסף עסק לאינדקס

תקנון אתר

 

תקנון ותנאי שימוש באתר

 

1.      כללי

1.1.   תוצאות דיגיטל בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינם מפעילי אתר בדוק  - אינדקס פרסום עסקים (להלן: "האתר") המשמש כשער כניסה לאינטרנט. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

1.2.   אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.3.   השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

 

2.      הסכמה לתנאי השימוש באתר

2.1.   אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. באם הינך מתחת לגיל 18, עליך לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה יתרה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר) אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא. מובהר, כי שימוש באתר ובשירותיו בין במישרין ו/בין בעקיפין מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן. 

2.2.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש של כל משתמש ו/או כל צד ג' באתר אם לא יעמוד במי מתנאי השימוש ו/או מכל סיבה שהיא הנראית לה כפוגעת באתר ו/או במשתמשיו ו/או בכל צד ג'.

2.3.   האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד

2.4.    בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב, כי לא תעשה את הדברים הבאים:  

2.4.1.      התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או תיאור מסולף ו/או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.

2.4.2.       הטענה, שליחה ו/או שידור של כל חומר שקרי, מטעה או חומר אשר נועד להערים על משתמש או גוף כלשהו.

2.4.3.       הטענה, שליחה ו/או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע ו/או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

2.4.4.       הפצת "דואר זבל" (spam),  ו/או הצפה של כל דואר אחר באמצעות שרתי האתר.

2.4.5.       שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רשיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.

2.4.6.       פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.

2.4.7.       הצבת האתר, ו/או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) ו/או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה. 

2.4.8.       שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, ו/או כל כלי אוטומטי, ו/או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, ו/או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

2.4.9.       להפריע בכל דרך אחרת, ו/או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) ו/או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.

2.4.10.    שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר ו/או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

2.4.11.    לאסוף ו/או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

2.4.12.    לבצע כל פעולה אשר יש בה כדי להזיק ו/או להפריע לכל צד ג' ו/או לחברה ו/או למי מטעמה.

 

 

3.      הסרה או הגבלה של תכנים באתר 

3.1.   החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת מבלי שניתן יהא לבוא אליה ו/או למי מטעמה בדרישה ו/או בטענה כלשהי.

3.2.   בתנאי שימוש אלה:  "תכנים" - לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, מידע, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג'.  

3.3.   חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא.

3.4.   במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה לכתובת [email protected]

 

4.      הגבלת אחריות של מפעילת האתר ומי מטעמה

4.1.   ידוע לך, המפרסם באתר כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום (לרבות תמונות) יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם.

4.2.   החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפירסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר.

4.3.   מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים או צ'טים. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן, החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה ו/או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

4.4.   כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים לעסקה. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. החברה איננה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

4.5.   היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי השימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

4.6.   השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

 

 

5.      הגבלת אחריות של מפעילת האתר ומי מטעמה

5.1.   החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה

5.2.   החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

5.3.   בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל מאפיין (feature) חדש באתר, אשר משנה, משפר או מציג בצורה אחרת את השירותים הניתנים במסגרתו, יהיה כפוף לתנאי שימוש אלו.

5.4.   האתר מאפשר לגולשים להעלות חוות דעת, התרשמויות ביחס לטובין ו/או לשירותים של בעלי העסקים באינדקס, וכן מאמרים וטיפים, והכל כחלק מהעלאת תכנים של הגולשים. החברה ונציגיה אינם ממליצים, ואינם תומכים, ו/או מאשרים ואינם מחוייבים לפקח, ו/או לבדוק חוות דעת, מאמרים, טיפים וכל תוכן אחר אשר גולשים העלו.

5.5.   מובהר ומוסכם בזאת, כי ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים ו/או מדויקים ו/או נכונים, במלואם או בחלקם. החברה ונציגיה אינם אחראים לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לבעל העסק ו/או מי מטעמו ו/או לגולשים אם יפעלו על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות.

5.6.   מבלי לפגוע באמור, החברה ונציגיה רשאים אך לא חייבים, לבטל את ההמלצות ו/או התגובות, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת ו/או תגובה או להסירן והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, לרבות, אך לא רק, במקרים בהם החברה ונציגיה סבורים כי ההמלצה איננה אמינה.

 

 

6.      הגנה על פרטיות 

6.1.   מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסויימים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר

6.2.   יש להדגיש, כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. כמו כן, דואגת החברה לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת

6.3.   מדיניות הפרטיות יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לאופן בו היא משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע לך על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.

6.4.   החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה ע"י צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיו"ב), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי

6.5.   החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

6.6.   החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

6.7.   שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש יעשו בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

 

7.      קניין רוחני

7.1.   כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רשיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

 

 

8.      יצירת קשר עם בתי עסק ושרשור פניות לגורמים שלישיים

8.1.   חלק ממספרי הטלפון הנכללים באתר אינם המספרים הישירים של בתי העסק, אלא הינם מספרים מכוונים אל מספרם הישיר של בתי העסק המפורסמים באתר ומספרים אלו מהווים חלק משירות תוכן המופעל על-ידי החברה (להלן: "מספר מקשר").

8.2.   משתמש העושה שימוש במספר המופיע באתר, בין אם הוא מספר ישיר ובין אם הוא מספר מקשר, מסכים, כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגרי מידע ו/או ליצור באמצעותו קשר עם ישיר המשתמש ו/או למסור את פרטיו לגורמים שלישיים שיצרו עימו קשר ישיר, כדי שאלו יציעו לו שירותים דומים לבית העסק עימו יצר קשר מלכתחילה.

8.3.   כמו כן, ומבלי לגרוע באמור, באתר מופעלת מערכת פניות לסיוע ביצירת קשר עם בתי עסק דומים לבתי העסק המופיעים באתר איתם יצרת קשר (להלן: "סיוע ביצירת קשר"). שירות סיוע ביצירת קשר נועד לסייע ביצירת קשר ראשוני והעברת פניות התעניינות ראשוניות מגולשים אל בתי עסק דומים ו/או להציע לגולשים דרכי התקשרות לבתי עסק דומים לבית העסק בו התעניינו באמצעות האתר. לחברה ניתנת הזכות המלאה כי המידע, הפרטים אשר הוזנו על ידך ו/או על ידי מי שיצר קשר באמצעות המספר המקשר- יועברו למוקד של החברה, אשר יסייע במציאת בית עסק מתאים ו/או לבית עסק דומה באופן ישיר ו/או למוקד מענה אוטומטי שישיב באמצעות שיחה ו/או מסרון ו/או בכל דרך אחרת, לצורך משלוח הצעה למעבר לבית עסק חלופי, על פי ראות עיני החברה ו/או נציגיה.

8.4.   מובהר, כי החברה אינה מתחייבת, כי בית העסק אליו צלצל הגולש ו/או מי מטעמו- יצור קשר, וכי כל תפקידה של החברה מתמצה בהעברת פרטיי הגולש לבית העסק ו/או למסירה של פרטי ההתקשרות עם בית העסק ו/או יצירת קשר עם בית עסק דומה אחר.

 

9.      כללי

9.1.   החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטטוס אחר

9.2.   הנך מתחייב בזאת לשפות  את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, אשר ישולמו לחברה ו/או למי מטעמה מייד עם דרישתה הראשונה של החברה.

9.3.   תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברומבלי לגרוע באמור, החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת ותנאי התקנון בנוסחם העדכני יחייבו את הצדדים.

9.4.   על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור ראשון לציון ו/או תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

9.5.   התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בסיסי בלבד ואינם בגדר ייעוץ, המלצה ו/או חוו"ד מקצועית כלשהי הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם גורם מקצועי.